ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
964
เดือนที่แล้ว
3,165
ปีนี้
35,155
ปีที่แล้ว
30,044
ทั้งหมด
218,187
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา


“ คนพัฒนา เมืองพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล ”คนพัฒนา : คนมีคุณภาพ คุณธรรม มีความสุขและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- มีคุณภาพ คือ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในระดับที่เพียงพอแก่การดำรงชีวิต เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ตลอดจนแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นในสังคม
- มีคุณธรรม คือ เป็นคนดี ทำดี ประกอบอาชีพสุจริตและช่วยเหลือสังคม
- มีความสุข คือ มีความสะดวกสบายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คือรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไว้ได้

 

เมืองพัฒนา : ชุมชน สังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ครบพร้อม มีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อันประกอบด้วย หลักความพอประมาณ หลักการมีเหตุผล หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และมีความรู้ มีคุณธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน

 

ธรรมาภิบาล (Good governance) : การบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีองค์ประกอบ 6 หลักการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า