ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
49
เดือนที่แล้ว
2,067
ปีนี้
5,859
ปีที่แล้ว
51,776
ทั้งหมด
119,488
ไอพี ของคุณ
34.204.168.209

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไป


        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 ที่ทำการตั้งอยู่ที่ 88/1 หมู่ 7 บ้านสันติพัฒนา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่รับผิดชอบโดยประมาณ 181,250 ไร่ (290 ตารางกิโลเมตร) มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ทิศใต้         ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดต่อกับเขตประเทศพม่า

      

      สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลแม่ลาหลวง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ พื้นที่ราบมีเป็นส่วนน้อย ได้แก่ที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา และที่ราบริมแม่น้ำยวม และแม่น้ำลา รวมถึงบริเวณริมฝั่งลำห้วยต่าง ๆ ซึ่งประชากรใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน คิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์แม่ยวมฝั่งขวา

สภาพภูมิอากาศของตำบลแม่ลาหลวง เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล (Tropical Samana dimate : AW) สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน ในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมีฟ้าหลัวเกือบทั้งวัน เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดประมาณเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37 องศาเซลเซียส

 

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ต้นปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร เป็นลมที่มีความชื้นสูงทำให้ฝนตกชุกโดยทั่วไป ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยวัดได้ 18.38 มิลลิเมตร/ปี ซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 258 มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลี่ย 122 วัน/ปี

 

3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพามาจากประเทศจีน นำเอาอากาศหนาวเย็นเข้ามาปกคลุมอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม เฉลี่ยประมาณ 16 องศาเซลเซียส

 

สภาพสังคม

 

ประชากร


         จากการสำรวจข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้านในระดับตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 19 เมษายน 2556 พบว่าตำบลแม่ลาหลวง มีจำนวนราษฎรทั้งสิ้น 5,180 คน เป็นชาย 2,607 คน เป็นหญิง 2,573 คน มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 17.86 คน / ตารางกิโลเมตร

 

การศึกษา


1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สุ
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกองเป๊าะ
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกู่ป๊ะ
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ป่า
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าคา
8. โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
9. โรงเรียนบ้านแม่สุ
10. โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ
11. โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ
12. โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า
13. ศรช.ตำบลแม่ลาหลวง
14. ศรช.แม่ฟ้าหลวง แม่สำเพ็ง
15. ศรช.ทุ่งวังกว้าง

 

สาธารณสุข


1) โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
- โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลแม่ลาหลวง
- โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลแม่สุ

 

2) หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง จำนวน 1 แห่ง
- นคม.ที่ 21

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวง


     มีสถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1 และป้อมยามตำรวจและจุดตรวจของสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ลาหลวง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 และในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวงไม่มีสถานีดับเพลิงรายละเอียด สถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน ห้วงปี 2556 ในพื้นที่ ตำบลแม่ลาหลวง

 

สถาบันทางสังคมและองค์กรศาสนา


- วัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1.วัดแม่ลาหลวง บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1
2.วัดศรีลาภา บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1
3.วัดแม่สุ บ้านแม่สุ หมู่ที่ 2
4.วัดสันติพัฒนา บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7
5.วัดสุขใจ บ้านสุขใจ หมู่ที่ 9

 

- สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
1.สำนักสงฆ์ทุ่งป่าคา บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1

 

- โบสถ์คริสต์ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1.โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยกองเป๊าะ บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที่ 3
2.โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยกู่ป๊ะ บ้านห้วยกู่ป๊ะ หมู่ที่ 4
3.โบสถ์คริสตจักรบ้านสันติสุข บ้านสันติสุข หมู่ที่ 5
4.โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยไก่ป่า บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6
5.โบสถ์คริสตจักรบ้านทุ่งป่าคา บ้านทุ่งป่าคา หมู่ที่8
6.โบสถ์นักบุญเทเรซา บ้านทุ่งป่าคา หมู่ที่ 8
7.โบสถ์คริสตจักรบ้านสุขใจ บ้านสุขใจ หมู่ที่ 9

 

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในท้องถิ่น


     ได้แก่ ประเพณีเขาวงกต ประเพณีสลากภัตร ประเพณีปอยส่างลอง ประเพณีแห่จองพารา เป็นประเพณีประจำท้องถิ่น จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม - เมษายน เป็นประจำทุกปี และประเพณีที่นิยมตามเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา เช่น เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง เข้าพรรษา ออกพรรษา และวันคริสมาสต์ เป็นต้น

 

การบริการพื้นฐาน

 

การคมนาคม


       ถนนสายหลัก 1 สาย คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 108 เป็นเส้นทางผ่านตำบลแม่ลาหลวง ไปอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และไปยังอำเภอขุนยวม อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งเป็นถนนสายหลักในการเชื่อมต่อถนนภายในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีถนนที่ใช้ติดต่อ เชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่

1) ถนนสาย ทางแยก 108 - บ้านแม่สุ - บ้านห้วยไก่ป่า ระยะทาง 9 กิโลเมตร
2) ถนนสาย บ้านห้วยไก่ป่า - บ้านห้วยกองเป๊าะ ระยะทาง 10 กิโลเมตร
3) ถนนสาย บ้านห้วยไก่ป่า - บ้านห้วยกู่ป๊ะ ระยะทาง 5 กิโลเมตร
4) ถนนสาย บ้านแม่สุ - บ้านสุขใจ - บ้านทุ่งป่าคา ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร
5) ถนนสาย บ้านสันติสุข - บ้านห้วยกู่ป๊ะ ระยะทาง 4 กิโลเมตร

การเดินทางของราษฎรโดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้จากหมู่บ้านถึงที่ว่าการอำเภอ พาหนะที่นิยมใช้คือ รถจักรยานยนต์ และการเดินทางถึงศาลากลางจังหวัด พาหนะที่นิยมใช้คือ รถโดยสารรับจ้างประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตามลำดับ

 

การโทรคมนาคม


1) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านแม่ลาหลวง
2) โทรศัพท์พื้นฐาน มีพื้นที่บริการใน 2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 , 7)
3) โทรศัพท์มือถือ มีพื้นที่บริการครอบคลุมใน 5 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 , 2 , 5 , 7 , 9) และพื้นที่บางส่วนใน 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3 , 4 , 6 , 8)
4) โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 เครื่อง (ตู้)

 

การไฟฟ้า


       ในพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวง จำนวน 9 หมู่บ้าน มีเสาไฟฟ้าแรงสูงผ่านพื้นที่ 8 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 89 ของหมู่บ้านทั้งหมด และมีหมู่บ้านที่ไม่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงผ่านพื้นที่ต้องใช้ไฟฟ้าจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ จำนวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 11 ของหมู่บ้านทั้งหมด ประชากรในตำบลแม่ลาหลวง จำนวน 1,759 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอจำนวน 1,578 ครัวเรือน (ร้อยละ 89.71) ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 181 ครัวเรือน (ร้อยละ 10.29)

 

ระบบประปาและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค


      ในตำบลแม่ลาหลวง มีหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากระบบประปาครบทุกหมู่บ้าน จากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล พ.ศ. 2554 จำนวน 967 ครัวเรือนพบว่าทุกครัวเรือนมีน้ำเพียงพอตลอดปี

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


1) ทรัพยากรป่าไม้
ในเขตตำบลแม่ลาหลวงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 181,250 ไร่ จัดเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื่นที่ทำกินของประชาชน จำนวน 19,252 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 161,998 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด แต่สภาพป่าส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยถึงปานกลาง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการในด้านการใช้ที่ดินสูงขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบุกรุกทำลายป่า จำนวนพื้นที่ป่าจึงมีแนวโน้มลดลง ไฟป่าก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ป่าลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น พวกหาของป่า ทำไร่เลื่อนลอย ทำไม้ นักท่องเที่ยว การเลี้ยงสัตว์ และอื่น ๆ

 

2) ทรัพยากรน้ำ
ตำบลแม่ลาหลวงมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 2 สาย
1) แม่น้ำแม่ลาหลวง ไหลผ่านหมู่บ้านทั้งสิ้น 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ลาหลวง , บ้านสันติสุข และบ้านสันติพัฒนา
2) แม่น้ำยวม ไหลผ่านหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่สุ , บ้านห้วยกู่ป๊ะ , บ้านห้วยไก่ป่า , บ้านทุ่งป่าคา และบ้านสุขใจ

 

3) สิ่งแวดล้อม
ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมมีเพียงปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร และหมอกควันจากไฟป่า

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่

- ข้าวกล้อง จากกลุ่มผลิตข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1
- เครื่องเงินละว้า จากกลุ่มตีเครื่องเงิน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 5
- กระเป๋าสะพาย จากกลุ่มแปรรูปผ้าทอมือ บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7
- ผ้าทอกะเหรี่ยง จากนายทองสุข ไพรขจี บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6
- ผ้าทอโชว์ลาย จากกลุ่มทอผ้า บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6
- ผ้าทอละว้า จากกลุ่มผ้าทอละว้า บ้านสันติสุข หมู่ที่ 5
- ไม้กวาด จากกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7
- น้ำพริกลาบและน้ำพริกตาแดง จากกลุ่มน้ำพริกลาบและน้ำพริกตาแดงบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7
- มีด จอบ จากกลุ่มตีเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7
- มีด พร้า จอบ จากกลุ่มตีเหล็ก บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6

 

ด้านอุตสาหกรรม การค้าและบริการ

ที่

ประเภท

จำนวน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

โรงสีข้าวขนาดเล็ก (สีข้าวได้น้อยกว่าวันละ 5 เกวียน)
ร้านค้าปลีก
ร้านรับซ่อมยานยนต์ (รวมจักรยาน/สามล้อถีบ)
ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร
สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
บ้านเช่า
ร้านขายอาหาร
ร้านทำผม/ร้านเสริมสวย
โรงฆ่าสัตว์ 
ร้านเกมส์
สถานบริการด้านสุขภาพ
ร้านเฟอร์นิเจอร์
ท่าทราย
โรงผลิตน้ำดื่ม

5 แห่ง
54 ร้าน
3 ร้าน
1 ร้าน
10 แห่ง
- แห่ง
- ราย
3 หลัง
9 ร้าน
1 ร้าน
1 แห่ง
2 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง