ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,366
เดือนที่แล้ว
1,971
ปีนี้
1,366
ปีที่แล้ว
22,019
ทั้งหมด
154,354
ไอพี ของคุณ
52.23.215.230

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา9 เม.ย. 2563
2กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง9 เม.ย. 2563
3กฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน พ.7 เม.ย. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบก7 เม.ย. 2563
5กฏกระทรวง 2539 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253727 มี.ค. 2563
6กฏกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2540 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253727 มี.ค. 2563
7กฏกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ.2541 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253727 มี.ค. 2563
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.27 มี.ค. 2563
9พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.255927 มี.ค. 2563
10พรบ.การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256027 มี.ค. 2563
11พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที25 มี.ค. 2563
12พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
13พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
14พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
15พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
16พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562

1