ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
49
เดือนที่แล้ว
2,067
ปีนี้
5,859
ปีที่แล้ว
51,776
ทั้งหมด
119,488
ไอพี ของคุณ
34.204.168.209

ลำดับรายการวันที่
1กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง9 เม.ย. 2563
2พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา9 เม.ย. 2563
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบก7 เม.ย. 2563
4กฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน พ.7 เม.ย. 2563
5พรบ.การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256027 มี.ค. 2563
6พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.255927 มี.ค. 2563
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.27 มี.ค. 2563
8กฏกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ.2541 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253727 มี.ค. 2563
9กฏกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2540 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253727 มี.ค. 2563
10กฏกระทรวง 2539 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253727 มี.ค. 2563
11พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที25 มี.ค. 2563
12พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
13พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
14พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
15พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
16พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562

1