Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 ที่ทำการตั้งอยู่ที่ 88/1 หมู่ 7 บ้านสันติพัฒนา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่รับผิดชอบโดยประมาณ 181,250 ไร่ (290 ตารางกิโลเมตร) มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
     ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดต่อกับเขตประเทศพม่า
  
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลแม่ลาหลวง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ พื้นที่ราบมีเป็นส่วนน้อย ได้แก่ที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา และที่ราบริมแม่น้ำยวม และแม่น้ำลา รวมถึงบริเวณริมฝั่งลำห้วยต่าง ๆ ซึ่งประชากรใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน คิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์แม่ยวมฝั่งขวา
  
สภาพภูมิอากาศของตำบลแม่ลาหลวง เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล (Tropical Samana dimate : AW) สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
     1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน ในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และมีฟ้าหลัวเกือบทั้งวัน เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดประมาณเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37 องศาเซลเซียส
     2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ต้นปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร เป็นลมที่มีความชื้นสูงทำให้ฝนตกชุกโดยทั่วไป ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยวัดได้ 18.38 มิลลิเมตร/ปี ซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 258 มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลี่ย 122 วัน/ปี   
     3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพามาจากประเทศจีน นำเอาอากาศหนาวเย็นเข้ามาปกคลุมอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม เฉลี่ยประมาณ 16 องศาเซลเซียส


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th