Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     จากการสำรวจข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้านในระดับตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 19 เมษายน 2556 พบว่าตำบลแม่ลาหลวง มีจำนวนราษฎรทั้งสิ้น 5,180 คน เป็นชาย 2,607 คน เป็นหญิง 2,573 คน มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 17.86 คน / ตารางกิโลเมตร
  
การศึกษา
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สุ
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกองเป๊าะ
     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกู่ป๊ะ
     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข
     5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ป่า
     6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา
     7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าคา
     8. โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
     9. โรงเรียนบ้านแม่สุ
     10. โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ
     11. โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ
     12. โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า
     13. ศรช.ตำบลแม่ลาหลวง
     14. ศรช.แม่ฟ้าหลวง แม่สำเพ็ง
     15. ศรช.ทุ่งวังกว้าง 
  
สาธารณสุข
     1) โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
          - โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลแม่ลาหลวง
          - โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลแม่สุ
     2) หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง จำนวน 1 แห่ง
          - นคม.ที่ 21
  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวง
     มีสถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1 และป้อมยามตำรวจและจุดตรวจของสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ลาหลวง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 และในเขตพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวงไม่มีสถานีดับเพลิงรายละเอียด สถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน ห้วงปี 2556 ในพื้นที่ ตำบลแม่ลาหลวง
   
สถาบันทางสังคมและองค์กรศาสนา
     - วัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
          1.วัดแม่ลาหลวง บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1
          2.วัดศรีลาภา บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1
          3.วัดแม่สุ บ้านแม่สุ หมู่ที่ 2
          4.วัดสันติพัฒนา บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7
          5.วัดสุขใจ บ้านสุขใจ หมู่ที่ 9   
     - สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
          1.สำนักสงฆ์ทุ่งป่าคา บ้านแม่ลาหลวง หมู่ที่ 1  
     - โบสถ์คริสต์ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
          1.โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยกองเป๊าะ บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ที่ 3
          2.โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยกู่ป๊ะ บ้านห้วยกู่ป๊ะ หมู่ที่ 4
          3.โบสถ์คริสตจักรบ้านสันติสุข บ้านสันติสุข หมู่ที่ 5
          4.โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยไก่ป่า บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6
          5.โบสถ์คริสตจักรบ้านทุ่งป่าคา บ้านทุ่งป่าคา หมู่ที่8
          6.โบสถ์นักบุญเทเรซา บ้านทุ่งป่าคา หมู่ที่ 8
          7.โบสถ์คริสตจักรบ้านสุขใจ บ้านสุขใจ หมู่ที่ 9
  
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในท้องถิ่น
     ได้แก่ ประเพณีเขาวงกต ประเพณีสลากภัตร ประเพณีปอยส่างลอง ประเพณีแห่จองพารา เป็นประเพณีประจำท้องถิ่น จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม - เมษายน เป็นประจำทุกปี และประเพณีที่นิยมตามเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา เช่น เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง เข้าพรรษา ออกพรรษา และวันคริสมาสต์ เป็นต้น


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th