Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     ถนนสายหลัก 1 สาย คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 108 เป็นเส้นทางผ่านตำบลแม่ลาหลวง ไปอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และไปยังอำเภอขุนยวม อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งเป็นถนนสายหลักในการเชื่อมต่อถนนภายในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีถนนที่ใช้ติดต่อ เชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่
          1) ถนนสาย ทางแยก 108 - บ้านแม่สุ - บ้านห้วยไก่ป่า ระยะทาง 9 กิโลเมตร
          2) ถนนสาย บ้านห้วยไก่ป่า - บ้านห้วยกองเป๊าะ ระยะทาง 10 กิโลเมตร
          3) ถนนสาย บ้านห้วยไก่ป่า - บ้านห้วยกู่ป๊ะ ระยะทาง 5 กิโลเมตร
          4) ถนนสาย บ้านแม่สุ - บ้านสุขใจ - บ้านทุ่งป่าคา ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร
          5) ถนนสาย บ้านสันติสุข - บ้านห้วยกู่ป๊ะ ระยะทาง 4 กิโลเมตร
     การเดินทางของราษฎรโดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้จากหมู่บ้านถึงที่ว่าการอำเภอ พาหนะที่นิยมใช้คือ รถจักรยานยนต์ และการเดินทางถึงศาลากลางจังหวัด พาหนะที่นิยมใช้คือ รถโดยสารรับจ้างประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตามลำดับ
  
การโทรคมนาคม
     1) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านแม่ลาหลวง
     2) โทรศัพท์พื้นฐาน มีพื้นที่บริการใน 2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 , 7)
     3) โทรศัพท์มือถือ มีพื้นที่บริการครอบคลุมใน 5 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 , 2 , 5 , 7 , 9) และพื้นที่บางส่วนใน 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3 , 4 , 6 , 8)
     4) โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 เครื่อง (ตู้)
  
การไฟฟ้า
     ในพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวง จำนวน 9 หมู่บ้าน มีเสาไฟฟ้าแรงสูงผ่านพื้นที่ 8 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 89 ของหมู่บ้านทั้งหมด และมีหมู่บ้านที่ไม่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงผ่านพื้นที่ต้องใช้ไฟฟ้าจากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ จำนวน 1 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 11 ของหมู่บ้านทั้งหมด ประชากรในตำบลแม่ลาหลวง จำนวน 1,759 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอจำนวน 1,578 ครัวเรือน (ร้อยละ 89.71) ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 181 ครัวเรือน (ร้อยละ 10.29)
   
ระบบประปาและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
     ในตำบลแม่ลาหลวง มีหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากระบบประปาครบทุกหมู่บ้าน จากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล พ.ศ. 2554 จำนวน 967 ครัวเรือนพบว่าทุกครัวเรือนมีน้ำเพียงพอตลอดปี
  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     1) ทรัพยากรป่าไม้  
          ในเขตตำบลแม่ลาหลวงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 181,250 ไร่ จัดเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื่นที่ทำกินของประชาชน จำนวน 19,252 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 161,998 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด แต่สภาพป่าส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยถึงปานกลาง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการในด้านการใช้ที่ดินสูงขึ้นตามไปด้วย  จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบุกรุกทำลายป่า จำนวนพื้นที่ป่าจึงมีแนวโน้มลดลง ไฟป่าก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ป่าลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น พวกหาของป่า ทำไร่เลื่อนลอย ทำไม้ นักท่องเที่ยว การเลี้ยงสัตว์ และอื่น ๆ
     2) ทรัพยากรน้ำ
          ตำบลแม่ลาหลวงมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 2 สาย  
          1) แม่น้ำแม่ลาหลวง ไหลผ่านหมู่บ้านทั้งสิ้น 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ลาหลวง , บ้านสันติสุข และบ้านสันติพัฒนา  
          2) แม่น้ำยวม ไหลผ่านหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่สุ , บ้านห้วยกู่ป๊ะ , บ้านห้วยไก่ป่า , บ้านทุ่งป่าคา และบ้านสุขใจ
     3) สิ่งแวดล้อม
          ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมมีเพียงปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร และหมอกควันจากไฟป่า


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th