Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายเชิดศักดิ์ นักรบดอย
ประธานสภา อบต.แม่ลาหลวง
Responsive image
Responsive image
นายอาคม ประทุมทอง
รองประธานสภา อบต.แม่ลาหลวง
Responsive image
Responsive image
นายอุทัย ตันป้อม
เลขานุการสภา อบต.แม่ลาหลวง
Responsive image
นายโกศล เรือนตื้อ
ส.อบต ม.1
Responsive image
นายอภิสิทธิ์ วารมนตรี
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายเจริญ กวานจำ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายอาคม ประทุมทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายพะปุคา เวชวัชรกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสุชัจจ์ เพลินอารม
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายคำมา เกษมรัตพร
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายวิสัน เอกมณีไพรพงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายอุทิศ แดนวิมาน
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสิงห์ ฌามชีววิน
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสุปีรี ศรีวนรัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายเชิดศักดิ์ นักรบดอย
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายจวน สุจา
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายอุดม สุจา
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายวสันต์ ดำรงรักษ์โภคา
ส.อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
นายสุธี ชูชื่นจิตสกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
นายบุญยืน เชิดชูไพร
ส.อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายสมเพชร โกฎิมูล
ส.อบต.หมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th