Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายสวาสดิ์ ปัญญา
ผอ.กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวจันทร์จิรา ต๊ะเปี้ย
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางภัทรวรรณ สุทธินิล
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
นายจรัญ ปองพาณิชย์พัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางซารา หยกรุ่งสิริพงศ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางสาวพิชญา ก่อวิกัยโกศล
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางนลินรัตน์ วิเศษไพร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางศรีสุดา เชวงกิจมั่นคง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางสุจิรา เชิงบรรพต
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางอำไพร สมบุญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางมาลา เลิศราวี
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางวิไลวรรณ คติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางนิศรันต์ ไผ่แดนไพร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)
Responsive image
นางกุลธิดา สันติกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
Responsive image
นางพรศรี นิรันดร์เกษม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
Responsive image
นางดวงฤทัย สากลเพชร
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
Responsive image
นางอัศจรรย์รี ผดุงไว้ขุนยวม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
Responsive image
นางสาวรุ่งกานต์ สุติน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
Responsive image
นางสาวศรณี ขจรธรรมพาที
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
Responsive image
นางต้องใจ งามจารุอรอุไร
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
Responsive image
นางสาวสุพรรณี นักรบดอย
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th